Качество

Система за управление на качеството

Катедра „Педагогика и методика на обучението“

Приложение 1. Правила за статута и дейността на комисията за управление на качеството.

Приложение 2. Правила за статута и дейността на комисията за изготвяне и актуализация на учебната документация

Приложение 3. Система за провеждане на практическо обучение на студентите в професионално направление 1.2. Педагогика

– за учебни планове до 2017 година

– за учебни планове от 2017 година

– дневник на студента

Приложение 4. Стандарти за държавен изпит по педагогика и психология и държавен изпит по методика на обучението

– Декларация за познаване и спазване на етичните правила при организиране и провеждане на писмен държавен изпит

Приложение 5. Стандарт за дипломна работа по педагогика и методика на обучението

– Пътеводител за студента-дипломант в магистърска програма

– Декларация за оригиналност и автентичност

– Карта за оценка на дипломна работа

Приложение 6. План за научноизследователска и художествено-творческа дейност на катедрата

– Индивидуален план за научноизследователска и художествено-творческа дейност

Приложение 7. Система за организация на труда на преподавателите от катедра „Педагогика и методика на обучението“

– Документи за работното време

Приложение 8. Отчет на катедра „Педагогика и методика на обучението“

– индивидуален отчет на преподавател

Приложение 9. Правила за издателска дейност на преподавателите от катедра „Педагогика и методика на обучението“

– Декларация за оригиналност и автентичност